INTERNETOVÝ OBCHOD PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY
NALEZNETE NA TÉTO ADRESE: obchod.remont-cerpadla.cz

Hledej dle parametrů

Q(m3/hod):
H(m):

Nastav jednotky

Provozovatel

REMONT ČERPADLA s.r.o.
Sakařova 113
530 03 Pardubice

IČO: 25922246
DIČ: CZ25922246

Tel.: 466 260 261
Fax: 463 119 816

E-mail
HOT-LINE

Přidejte si tuto stránku do Oblíbených položek! Nastavte si tuto stránku jako svoji Domovskou! 


Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

Poslední příspěvky

Novinky e-mailem

Partneři

e-shop s čerpadly

Slovník pojmů

Zpět na celý slovník

A

Abrazivní kapaliny

Abrazívní kapalina obsahuje látky, často minerály nebo anorganické látky, které jsou tvrdší než materiál, který odírají.

V důsledku takového odírání dochází k opotřebení a poškození měkčích materiálů. Přírodní abrazívní látky, které se nacházejí v odpadních vodách, mohou být písek, kameny, uhličitan vápenatý nebo oxid železitý.
Abrazívní kapaliny mohou urychlit korozi čerpadla a podílejí se přímo na erozní korozi. Všeobecně bude větší síla způsobovat rychlejší korozi. V důsledku toho budou součásti čerpadla s vysokou rychlostí více náchylné k erozní korozi.

ATEX

ATEX je zkratka francouzského termínu používaného pro označení výbušného prostředí.

ATEX je název, kterým se obvykle označuje systém kontroly výbušných prostředí a normy zařízení a ochranných systémů, které se v nich používají.
Systém je založen na požadavcích dvou směrnic EU:

1. Směrnice 99/92/EC (známá pod názvem Směrnice pro pracoviště ATEX) týkající se minimálních požadavků na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků pracujících v potenciálně výbušných prostředích;
2. Směrnice 94/9/EC (známá pod názvem Směrnice zařízení ATEX) týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v potenciálně výbušných prostředích. Cílem této směrnice je usnadnit obchodování se zařízeními ATEX v rámci EU tím, že bude eliminována nutnost provádění zkoušek a zpracovávání dokumentace v každém jednotlivém členském státě.

Nové zařízení nebo elektrické instalace v zóně ATEX musí mít označení EX v souladu se současnou legislativou. Znamená to, že zařízení (např. svítidla, elektromotory a čerpadla) nesmějí být zápalným zdrojem nebo nesmějí emitovat látky, které by mohly vést k výbuchu, např. při úniku, jiskření nebo nadměrném zahřívání.

nahoru

Č

Čerpadla s frekvenčním měničem

Pohon s frekvenčním měničem se používá pro úpravu průtoku nebo tlaku podle aktuálního požadavku. Reguluje frekvenci el. proudu dodávaného do čerpadla nebo ventilátoru. Pomocí pohonu s frekvenčním měničem lze dosáhnout významné úspory energie.

Pohon s frekvenčním měničem je systém pro regulaci rychlosti otáček střídavého elektromotoru. Reguluje frekvenci el. proudu dodávaného do motoru. Pohon s frekvenčním měničem je specifickým typem pohonu s regulovanými otáčkami. Pohony s frekvenčním měničem se nazývají rovněž pohony s měnitelnou frekvencí (AFD – Adjustable Frequency Drive), pohony s regulovanými otáčkami (VSD – Variable Speed Drive), pohony na střídavý proud nebo invertní pohony.
Automatická regulace frekvence je složena z primárního elektrického obvodu, který mění střídavý proud na stejnosměrný a potom jej mění zpět na střídavý proud s požadovanou frekvencí. Vnitřní ztráta energie v při automatické regulaci frekvence činí ~ 3,5%.

Pohony s frekvenčním měničem se v široké míře používají v čerpadlech a obráběcích strojích, kompresorech a ve vzduchotechnických systémech velkých budov. Motory s frekvenčním měničem ve ventilátorech šetří energii tím, že umožňují, aby se objem dodávaného vzduchu přizpůsobil požadavku systému.

Důvody pro použití automatického proměnné frekvence se mohou vztahovat jak k funkčnosti aplikace, tak k úspoře energie. Automatická regulace frekvence se používá například v aplikacích čerpadel, kde se průtok přizpůsobuje buď objemu nebo tlaku. Čerpadlo přizpůsobuje své otáčky dané nastavené hodnotě pomocí regulační smyčky. Seřízením průtoku nebo tlaku podle aktuálního požadavku se snižuje spotřeba energie.

nahoru

F

Frekvenční měnič

Frekvenční měnič je elektrické zařízení, které mění el. proud s určitou frekvencí na el. proud s jinou frekvencí. Před změnou frekvence a po této změně zůstává napětí obvykle stejné. Frekvenční měniče se obvykle používají pro regulaci otáček motorů používaných pro pohon čerpadel a ventilátorů.

Frekvenční měnič je elektrické zařízení, které mění el. proud s určitou frekvencí na el. proud s jinou frekvencí. Před změnou frekvence a po této změně zůstává napětí v běžném případě stejné. Frekvenční měniče se obvykle používají pro regulaci otáček motorů používaných pro pohon čerpadel a ventilátorů.
Příklad:

Ventilátor má proud 400 VAC, 50 Hz. Při této frekvenci (50 Hz) může ventilátor běžet při určité rychlosti. Pro zvýšení rychlosti ventilátoru se používá frekvenční měnič, který zvyšuje frekvenci na (např.) 70 Hz. Má-li být rychlost ventilátoru snížena, může být frekvence změněna na 40 Hz.

nahoru

G

Geodetická dopravní výška

Geodetická dopravní výška označuje skutečný fyzikální rozdíl výšky mezi hladinou vody v čerpací jímce a horní hranou výtlačného potrubí nebo vodní hladinou na výtoku.

Geodetická dopravní výška označuje skutečný fyzikální rozdíl výšky mezi hladinou vody v čerpací jímce a horní hranou výtlačného potrubí nebo vodní hladinou na výtoku.
Geodetická dopravní výška mezi čerpací stanicí a výstupem z čerpací stanice se bude během životního cyklu čerpadla neustále měnit. Při dimenzování čerpadla se pro definování geodetické dopravní výšky běžně používá průměrná vodní hladina mezi začátkem a koncem.

Je důležité pochopit, že geodetická dopravní výška může být rovněž negativní. V tomto případě dojde ke zpětnému nasávání.

nahoru

K

Kavitace

Ke kavitaci dochází, když tlak kapaliny při dané teplotě klesne pod hodnotu tlaku nasycených par (nebo bod varu).

Ke kavitaci dochází, když tlak kapaliny při dané teplotě klesne pod hodnotu tlaku nasycených par (nebo bod varu). Obrázek znázorňuje křivku tlaku nasycených par jako funkci teploty (v tomto případě je kapalinou voda).
Obrázek ukazuje, že hodnotu tlak nasycených par kapaliny (rovná se bodu varu) v dané situaci (A) lze získat buď zvýšením teploty nebo snížením tlaku. Čárkovaná čára ukazuje bod varu kapaliny při atmosférickém tlaku.

Dojde-li ke kavitaci, v kapalině se nepřetržitě tvoří a bortí (implodují) bubliny vzduchu. V důsledku toho vzniká hluk a může dojít k poškození instalace. V otopné soustavě dochází často ke vzniku kavitace v čerpadle, pokud je tlak na sací straně čerpadla příliš nízký. Aby se zabránilo kavitaci v čerpadle, měl by být minimální tlak na sání vyšší než hodnota NPSH čerpadla.

Křivka výkonů

Křivka výkonů čerpadla znázorňuje vztah mezi průtokem (Q) a tlakovým rozdílem nebo dopravní výškou (H), které čerpadlo vytváří.

Křivka výkonů čerpadla znázorňuje vztah mezi průtokem (Q) a tlakovým rozdílem nebo dopravní výškou (H), které čerpadlo vytváří. Průtok se běžně uvádí v m3/h nebo l/s. Tlakový rozdíl nebo dopravní výška se uvádí v kPa nebo m (metry vodního sloupce). U čerpadel s regulovanými otáčkami je charakteristická křivka uváděna při min. a max. otáčkách (ot/min).
Je-li zapojeno několik čerpadel, dosahuje se výsledné charakteristické křivky kombinací charakteristických křivek jednotlivých čerpadel.

Paralelně zapojená čerpadla se připojují za účelem, aby se zvýšila hodnota Q. U dvou stejných čerpadel se max. hodnota Q přibližně zdvojnásobí, maximální hodnota H však zůstane stejná. Tato zásada je obvykle používána v čerpacích systémech.

Sériově zapojená čerpadla se připojují za účelem, aby se zvýšila hodnota H. U dvou stejných čerpadel se max. hodnota H zdvojnásobí. Maximální hodnota Q zůstane stejná. Tato zásada je obvykle používána u vícestupňových čerpadel.

Křivka výkonů se používá společně s charakteristickými křivkami soustavy při dimenzování a výběru čerpadla.

nahoru

M

Mechanická ucpávka

Mechanická ucpávka je jednoduše řečeno hřídelové těsnění.

Mechanické ucpávky se používají při utěsňování rotujících hřídelů vůči stacionárnímu tělesu, např. u čerpadel a míchadel. „Pevná“ část ucpávky (sedlo) je obvykle umístěna v tělese, „rotující“ část je připevněna na hřídeli. Velmi přesně obrobené kluzné plochy jsou vůči sobě v rotačním pohybu a zároveň jsou k sobě přitlačovány pružinami, jež zabraňují otevření ucpávky. Unášené těsnící čelo i stacionární sedlo jsou vůči hřídeli, respektive tělesu, staticky utěsněna sekundárním těsněním (O-kroužky). Vstupem čerpaného média do těsnicí spáry vzniká mazací film, čímž je dosaženo těsnicího efektu. ¨

Konstrukce ucpávky a kombinace použitých materiálů jsou v zásadě určovány tlakem, teplotou, rychlostí otáčení a druhem čerpaného média.

Pracovní rozsah mechanických ucpávek je vymezen těmito ukazateli: průměr hřídele 5–500 mm, tlak 10 torr až 250 bar, teplota od -200 °C do +450 °C a kluzná rychlost do 150 m/s.

Druh provozu, druh média nebo uspořádání ucpávky si mohou vyžádat použití pomocného obslužného systému

nahoru

N

NPSH

NPSH (Net Positive Suction Head) je vyjádření sací schopnosti čerpadla.

NPSH (Net Positive Suction Head) je vyjádření schopnosti sací čerpadla.
Společně s tlakem par se používá pro výpočet potřebného tlaku na sání čerpadla, aby bylo možno zabránit kavitaci.

Křivka NPSH zobrazuje H (tlaková ztráta/dopravní výška) na ose Y a Q (průtok) na ose X.

nahoru

O

Oběžné kolo

V odstředivých čerpadlech je oběžné kolo rotační železný nebo ocelový kotouč s lopatkami.

V odstředivých čerpadlech je oběžné kolo rotační železný nebo ocelový kotouč s lopatkami. Oběžná kola převádějí energii z motoru, který pohání čerpadlo, do kapaliny čerpané radiálním zrychlením směrem ven od středu rotace. Protože je pohyb kapaliny směrem ven omezen tělesem čerpadla, mění se průtoková rychlost dosahovaná oběžným kolem na tlak. Oběžná kola se dodávají jako oběžná kola vortex nebo kanálová oběžná kola.

Oběžné kolo vortex

Výhoda oběžného kola vortex oproti kanálovému oběžnému kolu spočívá v minimalizaci rizika zanesení.

Oběžné kolo vortex vytváří rotující množství vody a tím vzniká vodní vír. Vodní vír je trychtýřovitý otvor, který se tvoří směrem dolů od vodní hladiny. Může se vyvinout v důsledku odtoku vody malým otvorem na dně nádrže nebo jímky nebo prostřednictvím čerpadla.
Oběžná kola vytvářející tento vír se nazývají oběžná kola vortex. Výhoda oběžného kola vortex oproti kanálovému oběžnému kolu spočívá v minimalizaci rizika zanesení. Oběžné kolo vortex je vhodnější volbou také tehdy, když má čerpaná kapalina vyšší obsah písku.

Účinnost čerpadla s oběžným kolem vortex bývá nižší než u čerpadla s kanálovým oběžným kolem.

Odpadní voda

Odpadní voda je běžné označení pro jakoukoliv vodu, jejíž kvalita byla nějakým způsobem ovlivněna zásahem člověka.

Odpadní voda je běžné označení pro jakoukoliv vodu, jejíž kvalita byla nějakým způsobem ovlivněna zásahem člověka a která je transportována kombinovaným nebo samostatným kanalizačním systémem.
Odpadní voda obsahuje široké spektrum odpadu organického nebo anorganického původu, který může být vyplavován z různých zdrojů. Mezi tyto zdroje patří například domácnosti, hospodářské budovy, průmysl a zemědělství, stejně tak jako povrchový odtok a voda infiltrovaná do kanalizačního systému. Tyto různé zdroje bývají obvykle rozděleny do tří kategorií:

Odpadní voda z domácností
Voda, která je znečištěna užíváním a běžně vytéká z WC, sprch, van, bidetů, umyvadel, dřezů a podlahových kanálů (odtoků).

Průmyslová odpadní voda
Odtok odpadní vody, který je celý nebo jen z části důsledkem nějaké průmyslové nebo hospodářské činnosti.

Povrchová voda
Srážková voda, která se nevsakuje do země a je odplavena do odvodňovacích kanálů nebo do kanalizace přímo ze země nebo z vnějších povrchů budov.

Pojmy černá a šedá voda se občas také užívají k popisu odpadní vody. Pojem černá voda označuje odpadní vodu, která obsahuje výkaly a moč. Odpadní voda bez obsahu výkalů nebo moči bývá naproti tomu uváděna jako šedá voda. Šedá voda zahrnuje 50-80% domácí odpadní vody.

Odpadní voda zahrnuje široký okruh potenciálních nečistot anorganického nebo organického původu. Níže je uveden částečný seznam složek odpadních vod:

 • Bakterie, viry, infekční bílkoviny a cizopasní červi.
 • Organické částice jako jsou výkaly, vlasy, jídlo, zvratky, vlákna papíru, rostlinné látky, humus, atd.
 • Rozpustný organický materiál jako moč, ovocné cukry, rozpustné bílkoviny, léky, atd.
 • Anorganické částice jako je písek, kamínky, kovové částice, keramické látky, atd.
 • Rozpustné anorganické látky jako je čpavek, sůl ze silnic, mořská sůl, sirovodík, těžké kovy, atd.
 • Makroskopické pevné látky jako jsou menstruační vložky, plenky/látkové pleny, kondomy, jehly, dětské hračky, mrtvá domácí zvířata, atd.
 • Plyny jako sirovodík, oxid uhličitý, metan, atd.
 • Emulze, jako jsou barvy, lepidla, majonéza, barvy na vlasy, emulgované oleje, atd.
 • Toxické látky jako jsou pesticidy, jedy, herbicidy, atd.

 

nahoru

p

pH

pH je míra kyselosti nebo zásaditosti roztoku a pohybuje se v rozmezí od 0 do 14.

pH je míra kyselosti nebo zásaditosti roztoku a pohybuje se v rozmezí od 0 do 14. V roztoku se vodíkové ionty objevují jako kationy ve formě jak H+ tak H3O+. V čisté vodě při teplotě 25°C se koncentrace H+ rovná koncentraci hydroxidových iontů (OH-), protože voda se přirozeně štěpí na tyto dvě iontové skupiny. Tento stav odpovídá hladině pH 7.0 a je definován jako neutrální. Roztoky, ve kterých je koncentrace H+ vyšší než koncentrace OH-, mají hodnoty pH nižší než 7.0 a jsou známé pod názvem kyseliny. Roztoky, v nichž koncentrace OH- převyšuje H+, mají hodnotu pH vyšší než 7.0 a jsou známé jako zásady.
Rozsah hodnot pH, které se vyskytují v odpadních vodách, reguluje vyváženost chemických a organických druhů v kanalizačním systému. Může to například ovlivnit emise těkavého čpavku (NH3) z kapalné fáze, což může způsobovat nepříjemný zápach. Čpavek je v rovnováze s netěkavým čpavkovým iontem (NH4+) v kapalném skupenství. Při hodnotách pH pod 9.25 bude z těchto dvou látek převažovat těkavý čpavek. Nárůst koncentrace čpavku v kapalném skupenství ovlivní rovnováhu mezi kapalným a vzdušným skupenstvím a čpavek se bude z odpadních vod vypařovat, dokud nebude obnovena rovnováha.

pH také ovlivňuje biologické procesy, k nimž dochází, protože mikroorganismy žijící v odpadních vodách a biofilmy mají určité optimální pH. Při optimálním pH fungují metabolické funkce mikroorganismů v optimální míře, tj. obvykle v rozsahu kolem pH 7.

nahoru

P

Pracovní bod

Provozní (pracovní) bod se nachází na průsečíku křivky Q-H a charakteristických křivek systému.

Pro výběr čerpadla pro otopnou soustavu je nezbytné znát jak charakteristické křivky soustavy, tak charakteristickou křivku čerpadla. Čerpadlo je dimenzováno tak, aby podávalo vhodný výkon při maximálním zatížení systému.

 • Charakteristická křivka čerpadla je diagram, který udává závislost mezi průtokem (Q) a dopravní výškou (H) nebo tlakem.
 • Charakteristické křivky soustavy zobrazují tlakovou ztrátu v soustavě jako funkci průtoku.
 • Provozní bod je průsečík mezi charakteristickou křivkou čerpadla a charakteristickou křivkou soustavy.


Maximální zatížení se požaduje pouze během malé části ročních provozních hodin. Znamená to, že čerpací systém může být pro zbývající provozní hodiny příliš velký, pokud se nepoužívá čerpadlo, jehož výkon lze regulovat.

Průchodnost oběžným kolem

Průchodnost se obvykle posuzuje podle největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem.

Průchodnost se obvykle posuzuje podle největšího kulového předmětu, který může projít oběžným kolem.
U malých a středně velkých kalových čerpadel v běžném případě stačí průchodnost o velikosti 80 mm. Průchodnost u velkých čerpadel (nad 100 l/s) by měla mít velikost min. 100 mm. Čím větší je průchodnost čerpadla, tím menší je riziko ucpání.

Průtok min ÷ max (m3/hod)

Hodnoty uvedené v tomto formátu znamenají minimální (nejmenší) a maximální (největší) průtok v rámci doporučeného provozního rozsahu čerpadla. Čerpadlo by nemělo pracovat mimo uvedený provozní rozsah.


V souvisloti s uvedeným výtlakem "Výtlak max ÷ min (m)" je průtok udáván v poměrech:

- minimální průtok ku maximálnímu výtlaku
a
- maximální průtok ku minimálnímu výtlaku

nahoru

V

Výtlak max ÷ min (m)

Hodnoty uvedené v tomto formátu znamenají maximální (největší) a minimální (nejmenší) výtlak v rámci doporučeného provozního rozsahu čerpadla. Čerpadlo by nemělo pracovat mimo uvedený provozní rozsah.


V souvisloti s uvedeným průtokem "Průtok min ÷ max (m3/hod)" je výtlak udáván v poměrech:

- maximální výtlak ku minimálnímu průtoku
a
- minimální výtlak ku maximálnímu průtoku

nahoru

Copyright © 2022 REMONT ČERPADLA s.r.o. All rights reserved.
Aplikace pro internetový obchod EasyShop® 3.9, SEO, © IT STUDIO s.r.o. Zobrazit panel o souborech cookie.